5. Međunarodni kongres konvencionalne, alternativne, tradicionalne i integrativne medicine ”KATIM-VRBAS 2017”

Ljekoviti sirup za jetru
LJEKOVITI SIRUP ZA JETRU
09/09/2017
ELIKSIR MLADOSTI
08/10/2017

“5.MEĐUNARODNI KONGRES ”KATIM-VRBAS 20Centar za fizicku kulturu Vrbas17” će se održati u Vrbasu 29. i 30. septembra 2017. godine, u Centru za fizičku kulturu “Drago Jovović”.

Poseban pijetet 5.Međunarodnog kongresa KATIM –VRBAS 2017 biće u saradnji sa Medjunarodnim udruženjem za promociju i razvoj kvantne medicine – “Quanttes” iz Beograda, R. Srbija.
Svečano otvaranje Kongresa je 29.septembra 2017. godine, u 10.00.časova u Svečanoj Sali CFK Vrbas.
Centralna tema Kongresa je medicina XXI veka, u svetlu individualizacije i personalizacije dijagnostike, terapije, rehabilitacije, sveobuhvatne zdravstvene zaštite i budućeg razvoja integrativne medicine. Kongres teži stvaranju pozitivne atmosfere za razemnu iskustava, sticanje novih saznaja i uspostavljanju regionalne saradnje , a radi bolje i produktivnije i kvalitetne saradnje istraživača, doktora medicine i drugih zdrfavstvenih radnika sa praktičarima metaoda tradicionalne medicine, alternativnim meo+tdama lečenja i/ili komplementrarnim metodama. Oraganizovanje ove konferencije koja je logični prethodnih godina zajednički organizovanih i održanih konferencija u Bosni i Herecegovini . Stimulaciji naučne razmene i promociji te stvarne integracije različitih grana medicine tebalo bi da obezbedii primarnu analizu relizovanih priprema u procesu realizacije Strategije WHO za razvijanje i uspostavljanje sistema Integrativne medicinske zaštite (IMZ) do 2023.
Cilj ovog međunarodnog naučnog događaja je iznalaženje mogućnosti platforme saradnje praktičara metoda TAIM i zdravstvenih ustanova kao temelj buduće IMZ i istraživanje budućih modela integracije i razvoja komplementarne medicine u regioanlnim, evropskim i međunarodnim zdravstvenim sistemima.

ORGANIZATORI KONGRESA SU:

– Udruženje informoterapeuta i fitoterapeuta BiH; Sarajevo; BiH
– Centar Tradicionalne i Alternativne Medicine CTAM- Sarajevo; BiH
– Centar za komplementarna i alternativna medicina “Qubit plus” Skoplje R.Makedonija
– Udružene BIOGEN Beograd, Srbija – Podružnica Udruženja BIOGEN za JUŽNO BAČKI OKRUG-Vrbas, R.Srbija-AP Vojvodina
SUORGANIZATOR 5.MEĐUNARODNOG KONGRESA KATIM:

– Medjunarodno udruženje za promociju i razvoj kvantne medicine – Quanttes; Beograd; Srbija

SVRHA ORGANIZOVANJA I ODRŽAVANJA 5. MEĐUNARODNOG KONGRESA KATIM-VRBAS 2017 je:

– unapređenje saradnje zdravstvenih radnika konvencionalne i praktičara metoda tradicionalne medicine,
– razmena iskustava, ideja i rezultata zdravstvenih radnika i praktičara metoda tradicionalne medicine;
– informisanje i upoznavanje svih multidisciplinarnih profila praktičara sa rezultatima rada i praksom zakonom prizantih metoda;
– promocija metoda, i kao jedan od osnovnih upozanvanje svih građana sa OTOVRENOM MOGUĆNOSTI I ZAKONSKIM PRAVOM ODABIRA METODA LEČENJA.
KOME JE NAMENJEN KONGRES:

– Odgovrnim institucijama na Republičkom, Pokrajinskom , Regionalnom i Opštinskom nivou koji u svom radu objedinajvaju rad konvencionalne medicine;
– Zaposlenim zdravstvenim radnicima u društvenoom i privatnom sektoru;
– Svim zdravstvenim radnicima, svih profila zdravstvenog obrazovanja;
– praktičarima metoda tradicionalne medicine;
– stručnim i strukovnim Udruženjima zdravstenog profila;
– NVO koje se Statutom i Programom svog rada bave razvojem i praktikovanjem metoda tradicionalne (alternativne, komplementarne, integrativne) medicine kao i zaštite životne sredine.

Komplementarna-Integrativna medicina, ili Sistem zdravstvene zaštite, mora da odogovri adekvatno na sve izazove savremenog tempa života i promena koje se javljaju ne samo u pripodi i kod čoveka, već i kod bolesti i bolesnih stanja.
Mnogo je novih oboljenja koje nam je donelo osavremenjavanje uslova i načina života, podizanje tempa – brzine življenja. Običan čovek sve manje vremena ima za sebe.
Pojam prevetivnog delovanja, blagovremenog ranog otkrivanja bolesti, uzroka… nameće svim zdravstvenim pregaocima (bilo da su iz konvencionalne-zvanične medicine bilo da su praktičari metoda alternativne tradicionalne medicine) obavezu da razmenjujući iskusstva , međusobno se povezujući, izgrade sistem kompleksnog zbrinjavanja , u punom smsilu tih reči. Od prevetivnog do paliativnog zbrinjavanja najtežih oboljenj neophodna je aktivacija svih subjekata društva i izgradnja međusobnog poverenja.
Kako se gradi to poverenje?
Kako da praktičari ne nailaze na zid odbijanja i neprihvatanja?
Kako da se afirmiše INTEGRACIJA za rad boljeg zdravlja svih ljudi u regionu?
Kako osavremeniti i skratiti put za rešavanje zdravtvenih problema?
Kako sprečiti da ne bi morali da lečimo?
Za svaku bravu postoji ključ!
Za svaki problem postoji rešenje!
Bez uzroka-nema bolesti, manje rizika – više zdravlja!
Ako ne znam ja … znaš ti!

Ova pitanja i ponuđeni odgovori treba da predstavljaju rešenost i čvst osnov za pokretanje sinergije i saradnje svih metoda i multidisciplinarnom pristupu problemu. Na svim nivoima, upravo kroz tu saradnju, dobićemo neophodne preduslove na putu rešvanja svih problema savremenog čoveka, a ne samo zaštite i sanacije zdravlja kada je ono narušeno, Aktivnom razmenom iskustava može se izdiferencirati i delovanje na uzroke sistemtaskog slabljenja sposobsnosti čoveka da se odupre mnogim rizicima po zdravlje koji potiču iz životne sredine. “Tradicionalna medicina se ističe i kao način borbe protiv sve većeg broja hroničnih nezaraznih bolesti.” ( iz govora koji je održala dr Margaret Čan, generalni direktor WHO, na Međunarodnoj konferenciji o tradicionalnoj medicini za zemlje jugoistočne Azije. Nju Delhi, Indija, 12-14. februar 2013.)
Tri su strateška sektora na kojima države u regionu, a i u svetu, teba da zasnivaju dalji rad na integrisanju sistema zdravstvene zaštite, a sve u cilju poboljšanja opšte slike zdravlja, i to:

1. izgradnja baze znanja koja bi omogućila aktivni menadžment KATIM kroz odovarajuću nacionalnu politiku koja razume i prepoznaje ulogu i potencijal KATIM.
2. povećanje sigurnosti kvaliteta, bezbednosti, adekvatne primene i efikasnosti T&CM regulacijom proizvoda, prakse i praktičara kroz T&CM edukaciju i obuku, razvoj veština, usluga i terapija.
3. promovisanje univerzalnog zdravstvenog osiguranja integracijom uslugaT&CM u zdravstvenu zaštitu i sopstvenu zdravstvenu zaštitu, naglašavajući njen potencijalni doprinos u poboljšanju pružanja zdravstvenih usluga i ishodima istih, kao i pružanjem informacija korisnicima o mogućnosti izbora načina zdravstvene zaštite.
Razmenom iskustava , upoznavanjem sa najnovijim dostignućima u pojedinim metodama…Kroz zaštitu od: zagađenja vode , vazduha, radiokativnog zračenja, i sve prisutnijeg, nejonizujućeg zračenja. Bez adekvantnog odnosa prema životnoj sredini sve drugo postaje “Sizifovski” posao. Beskonačno tapkanje u mestu i “rat”sa simptomima mora se pokrenuti INFOMRACIJAMA.

U izgradnju sistema poboljšanja zdravlja, zdravog načina života, ekologije i integrativnog pristupa u prevenciji, dijagnostici i lečenju ulažu se veliki napori od svih činilaca društva. Osnova ideje za organizvanje kongresa je želja da se jače povežemo i regionalno i međunarodno. Povezivanje i upoznavanje pregaoca konvencionalne medicine sa dostignućima medicinskih nauka i komplementarnih grana medicine. Time se ostvaruje preduslov informisanosti i realizacija Zakonskog reguluma o pravu pacijenata na izbor ali i mogućnsot lekara da preporuči neku od metoda koja bi (komplementarno) mogala da pomnogne obolelom da brže i efikasnije reši svoje zdravstvene probleme.
Aktivniim radom putem predavanja, radionica, tribina i sadržajnih neforamlanih razgovra svih učesnika kongresa mogu se steći preliminarne spozanje, saznaje sa kojim će svako u svojoj domicilnoj državi, donosiocima odluka, relaizatorima zdravstvene zaštite i građanima pružiti neophodne inforamcije i pomoć na sistemskom pristupu u izgradnji integrativne medicine –medicine savremenog čoveka i društva.

ROK ZA DOSTAVLJANJE ABSTRAKTA RADOVA i PREZENTACIJA
Prema dogovorenm pravilniku služebni jezik na kongresu SRPSKI i ENGLESKI. Učesnici dostavljaju ABSTRAKTE RADOVA na OBA SLUŽBENA JEZIKA KONGRESA : SRSPKI I ENGLESKI.
1. Radovi se pišu u WORDU na A4 formatu.
2. Font pisanja rada: Times New Roman.
3. Veličina fonta: 12.
4. Naslov rada veličina fonta 16.
5. Ispod naslova rada, teba navesti :
– Ime i prezime autora, i koautora.
– Instituciju, udruženje, radnu organizaciju autora rada.
– Kontatkt telefon, E-mail adresu i ( uslovno) internet stranicu.
6. Dužina rada: do 3 strane
NAPOMENA: Radove slati u formatu doc. ili docx. radi lakše recenzije i pripreme za štampu ZBORNIK-a 5. KONGRESA “KATIM-VRBAS 2107”.
E-mail ADRESA ZA SLANJE RADOVA: alternativnicentar@hotmail.com, tomova95@gmail.com, biogen.bgd@gmail.com
ROK ZA DOSTAVLJANJE RADOVA JE: 31.08.2017.
OBAVEŠTENJE O PRIHVATANJU RADOVA: 07.09.2017.
KOTIZACIJA ZA SVE UČESNIKE KONGRESA JE : 50€ (ili u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate).
Kotizacija se uplaćuje:
– na račun Udruženja BIOGEN kod BANCA INTESA AD na broj: 160-338144-70 sa pozivom na broj: 21460-2017093029
– ili na licu mesta kod organizatora prilikom registracije.

DETALJNA OBAVEŠTENJA I DOPUNSKA TUMAČENJA ZAINTERSOVANI UČESNICI MOGU DOBIT NA TELEFONE ORGANIZATORA I TO:
Pitanja vezana za pisanje radova i predaju:
Udruženje informoterapeuta i fitoterapeuta BiH; Sarajevo; BiH
na tel. +387 62 420 911; Kontakt osoba: Branka Rakonjac; osnivač i direktor
Centar za komplementarna i alternativna medicina PUKAM “Qubit plus” Skoplje R.Makedonija +389 75 250 077; Kontakt osoba: dr Elisaveta Tomova ; osnivač i upraviteljica
Udruženja BIOGEN: +381 11 303 81 97 ili mob.tel.:.+381 63 806 26 36
Kontakt osoba: Milan Rogulja; predsednik Udruženja BIOGEN
Za pitanje smeštaja:
Podružnica BIOGEN za JUŽNOBAČKI REGION-VRBAS: +381 63 818 28 89
Kontakt osoba: Dragica Radović; podpredsednica Podružnice BIOGEN Vrbas
E-mail adresa za kontakte i pitanja: alternativnicentar@hotmail.com; tomova95@gmail.com; biogen.bgd@gmail.com ili office@biogen.rs